2012-08-16

කුමාරතුංග මුනිදාස සැමරුම

පසු ගිය දා කුමාරතුංග මුනිදාස සැමරුම ඉතා ම අභිමාණවත් ලෙස පැවැත් වුණා. කුමාරතුංගයන් බොහෝ ක්‍ෂේත්‍රවල සිය ප්‍රතිභාව විශද කළ මහා ප්‍රාඥයෙක් වගේ ම සැබෑ දේශප්‍රේමියෙක්; චින්තකයෙක්. මේ මා ඔහු ගැන දිවයිනට ලියූ කෙටි සටහනක්.

No comments: