2008-05-16

වෙසක් කැකුළු අතු අග හිඳ රඟන විලාසේ!!!ඔබ සැමට සැදෑ සිත් දලුලන පිංබර වෙසක් මඟුලක් මැ වේවා!!!

වෙසක් කැකුළු අතු අග හිඳ රඟන විලාසේ ඉරත් හඳත් සිරි විඳ විඳ බලනු දුටුවෝ පන්සලේ පියතුමා යයි පරසිදුවැ සිට මොක් පුර වැඩි ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමාණෝ යැ.

බසට පණ දෙනු වස් සිය පණ බසට දුන් කුමරතුඟු මුනිදසුන් බොරු පින් යන හිසින් ලියූ කව් පෙළක් ඔබේ ඇතුළු හද ඔබට මැ විමසනු පිණිස මෙසේ සංහි‍ඳේ කැටපත් කොට තබමි. මේ පිංබර සමයේ අපේ භාව විරේචනය කොට දොසින් මුදාලනු පිණිස එය කදිමැ උපායෙක් වනු ඇත.


නුදුරු ගෙයි සයින් දරුවන් හඬ නඟන
මදුරුවකුගේ නද පමණක් කොටැ නොගෙන
පැදුරු එළා මඟ තෙක් දෙන පිණිස දන
රුදුරු බෙර හඬින් කැඳවති සියක් දන


අසල මැ මගැ වැතිරැ හොත් විළි රුදා වැදී
අසරණ ලිය බලා යෙති කෙළි සිනා දිදී
අසමින් වෙහෙර තනවන බව සබා සබා මැදි
අසවල් නමැ යි ලියවා දෙති ලිහා පොදී

සම්මා සම් බුදු වැ නිවෙව යි කියා දුකින්
අම්මා ඉල්ලුව ද සතයක් නැත නිසැකින්
සම්මාදමට අව හොත් පොහොසත් තැනෙකින්
බම්මා දෙරණ දෙති ඇති පමණ අත් දෙකින්

පිනෙන් නම් මෙ බදු කිරියෙන් සිදු වනුයේ
සැපෙන් නම් එයින් මතු කලෙකැ ලැබෙනුයේ
කෙනෙක් දුකට පත් වෙද සැබෑව කියනුයේ
ගොනෙක් නොවේ නම් කො ද මින් රැවැටෙනුයේ


(ලක්මිණි පහන-2478 ඇසළ පුර 14/1934 ජුලි 24)

No comments: