2007-12-20

සුබ නත්තලක් !


සමිදාණෝ ඔබට ආශීර්වාද කොට
ඔබ ආරක්ෂා කරන සේක්වා!
සමිදාණෝ ඔබ දෙස දයාවෙන් බලා
ඔබට කරුණා කරන සේක්වා!
සමිදාණෝ සිය නෙත්
ඔබ කෙරෙහි යොමා
ඔබට සමාදානය දෙන සේක්වා!
(බයිබලය_ගණන් කථාව‍:153_154)

නෙළුම් පිපීලා
පෙති විසිරීලා
ජලය සුවඳ දෙන්නා
මමත් මලක් නම්
පිපී සුවඳ දී
ඔබ ළඟ පර වෙන්නා
(අයිවෝ ඩෙනිස් / චිත්‍රා සෝමපාල)

ඔබ සැමට සතුට සාමය රජයන සුබ නත්තලක් වේවා!!!

No comments: